9. El Museu Nacional Arqueològic de Tarragona (A)

(ESO, Cicles Formatius i Bat)  Activitat autònoma

La classe es divideix en grups de tres alumnes els quals treballen un dels cinc temes monogràfics proposats sobre les peces dipositades al museu: els déus, les dones, l’arquitectura, els objectes d’ús quotidià i els mosaics. Un cop finalitzada la feina, els grups exposaran oralment les conclusions a l’institut.

Si envieu la sol·licitud, el CdA us facilita el material didàctic en PDF, us concerta dia i hora per realitzar la visita, us tramita la sol·licitud per a accedir-hi gratuïtament i us convoca a una trobada de coordinació per informar detalladament de les activitats a realitzar pel professorat responsable.

Objectius

 • Donar sentit a les peces del museu i contextualitzar-les.
 • Arribar a unes conclusions un cop s’han elaborat les activitats proposades.
 • Exposar-les oralment de forma coherent i correcta.

Competències bàsiques:

 • Valorar el patrimoni cultural com a herència rebuda del passat, per defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiin.

Àmbit curricular:

 • Ciències socials, tecnologia, cultura clàssica.

Lloc on es realitza:

 • Al Museu Nacional Arqueològic de Tarragona i a l’institut.

Nivell educatiu:

 • ESO,  Batxillerat i Cicles Formatius.

Estacionalitat:

 • Tot el curs escolar.

Activitat:

Tipus:

 • Treball de camp al museu.

Descripció:

 • Els alumnes es van movent autònomament per les diferents sales del museu que han de treballar a la recerca de les peces  proposades, llegint les activitats i les informacions del dossier. Cada grup tracta un tema monogràfic, -els mosaics, l’arquitectura, els déus, les dones i la cultura material- de tal manera que, en acabar les activitats, cal que elaborin unes conclusions finals, com a síntesi i anàlisi de les observacions, les lectures i la recerca fetes. Per últim, la classe es reunirà i cada grup explicarà a la resta els aspectes més destacables de la seva investigació.

Material:

 • Treballs previs: En el material de La ciutat romana de Tàrraco. Hi trobareu activitats pertinents, que us ajudaran a situar i contextualitzar el museu dins el món romà.
 • Treballs de camp: Dossiers per a l’alumnat i material del professorat amb el solucionari.
 • Treballs posteriors: A més de les propostes de Tarraco la ciutat romana, també podeu triar algunes de les Activitats on-line i Activitats complementàries de la nostra pàgina web.
 • Dossier per a l’alumnat.

Durada:

 • 2,30 hores.

Observacions:

 • Cal preveure dividir la classe en grups de 3 alumnes. Aquesta activitat està dissenyada de manera que en permet l’aplicació autònoma per part del professorat interessat.
 • L’activitat és gratuïta. Elcentre s’ha de baixar els quaderns de la pàgina web.