22. El legionari. Soldats romans retallables. Material del professorat (5)

Autors:

 • Núria Montardit Bofarull
 • Marta Segura Pont
 • Jordi Tortosa Giménez
 • M. Joana Virgili Gasol

Edita:

 • CdA de la ciutat de Tarragona.

ISBN:

Contingut:

 • 2011, 9 pàgines, 3 dibuixos.

Descripció:

Aquest material correspon al quadern de l’alumne/a  El legionari.soldats romans retallables, per tal de facilitar la tasca al professorat que desenvolupa l’activitat. Així conté:

 1. La justificació, amb l’explicació de com serà l’activitat.
 2. Els objectius esperats en acabar la seqüència didàctica.
 3. Els continguts desglossats.
 4. Els nivells als quals van dirigides les activitats.
 5. La temporització de cada etapa.
 6. Les orientacions didàctiques per a la realització dels retallables i les activitats.
 7. Les solucions de les activitats plantejades al dossier.