31. Museu de la catedral. Treballs previs i de camp.

Autora:

 • M. Joana Virgili Gasol.

Edita:

 • Amics de la Catedral.

Disseny:

 • Josep Serra Valls.

Fotografies:

 • Josep Serra Valls.
 • Joan Farré Roig.

Contingut:

 • 1999, 85 pàgines en blanc i negre, 38 dibuixos, 61 fotos.

Descripció:

 • Material didàctic destinat als alumnes de l’ESO i el Batxillerat.
 • L’extensa col•lecció de peces medievals que allotja el Museu Diocesà serveix per a estructurar una visita paral•lela a la de la pròpia Seu tarragonina. L’alumne/a treballa diferents objectes d’art, les seves tècniques, les decoracions i les iconografies, segons els elements escollits.

El llibre conté:

Treballs previs:

 • Aquest apartat serveix per preparar l’alumne/a, especialment en el vocabulari, per a tot allò que veurà al Museu. Treballarà diferents temàtiques del fons del Museu Diocesà: el vestuari d’un arquebisbe, el retaule gòtic, els objectes litúrgics, els colors, l’evolució tipològica i iconogràfica de les escultures de Verges, els vitralls, la confecció d’un llibre manuscrit i el vocabulari.

Treballs de camp:

 • Segons el criteri de cada professor/a, els alumnes poden treballar algunes de les següents peces: l’arc àrab, el Maiestas domini, l’arqueta de Sant Pere d’Ermengol, les figures jacents d’un Montagut i una Ça Terra, la reixa de la Figuera, el retaule de Sant Bartomeu, la Bíblia d’Escala Dei, el vitrall d’un Sant Bisbe, una activitat de compleció d’escultures (els nens han perdut la seva mare), un estudi comparatiu de les verges romàniques i gòtiques, la porta del cor, l’enteixinat del cor de la sagristia, una mare de Déu amb l’infant, la taula de l’Anunciació, l’escultura barroca, els reliquiaris, la casulla dels apòstols i la de la passió i el tapís de la Bona Vida.
 • Informació detallada de cadascuna de les obres ressenyades a l’apartat anterior.